Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Consultor tècnic en edificació

CPE025-color
Certificación Profesional Consultor Técnico de Edificación

El Consultor Tècnic en Edificació és un professional que pot assumir de forma natural (per formació, trajectòria i actitud) funcions en totes i cadascuna de les fases del cicle de l’edificació, incloent:

 • Planificació.
 • Projectes tècnics i executius
 • Fase de construcción.
 • Gestió d’incidències tècniques i administratives.
 • Rehabilitació.
 • Deconstrucció.

Funcions

principals

ACP test

 • Control cualitativo y cuantitativo.
 • Consultor seguridad y salud.
 • Consultor en actividades técnicas.
 • Elaborar proyectos técnicos.
 • Gestión calidad, certificaciones energéticas, sostenibilidad.
 • Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.
 • Asesoría técnica.
 • Gestor inmobiliario.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced

 • Gestió processos urbanístics
 • Estudi viabilitat d’operacions immobiliàries
 • Estudi i anàlisi de projecte
 • Auditoria de projecte

Funcions addicionals en
categoría  Expert

 • Relacions institucionals
 • Gestió cicle vida de l’edifici
 • Gestion d’equips de la seva especialitat

1.- Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en l’àmbit del perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Uneix l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:Uneix l’experiència mínima reflectida al quadre adjunt:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Junior 3 mesos 3 mesos
ACP Profesional 6 mesos en els darrers 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els darrers 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els darrers 10 anys >10 anys
ACP Excellence 10 anys en els darrers 14 anys >14 anys

 

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència específica en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

 • Experiència en l’àmbit de l’edificació; experiència en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.
 • Experiència en el perfil: experiència especifica de l’esquema + formació específica del perfil que pot transformar-se en experiència.

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Visió global estratègica

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Gestió de projectes

c) obligatòri en categoría expert:

 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de riscos.

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Planificació i Gestió de Costos.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Inspecció.
 • Mesuraments de Terrenys i Edificis.
 • Disseny i Càlcul en Processos de Construcció.
 • Disseny i Càlcul d’Estructures.
 • Disseny i Càlcul d’Instal·lacions.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les Necessitats del Client.
 • Compliment de Normativa.
 • Gestió Ambiental.
 • Gestió de Seguretat, Salut i Prevenció.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de Residus.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Planificació de Projectes.
 • Gestió del Procés de Construcció.
 • Processos i Procediments del Projecte.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions.
 • Gestió del Manteniment d’Edificis.
 • Manteniment d’Habitatges.

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Estudis de Viabilitat Immobiliària.
 • Due Diligence
 • Gestió Economicofinancera.
 • Informes de Valoració i Recerca.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Interpretació del Disseny.

c) obligatòri en categoría expert:

 • Relació amb Institucions i Agents.