Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Auditor energètic en edificació

CPE025-color
Certificación profesional Auditor Energético en Edificación - ACP

Aquest perfil inclou el professional la missió del qual és obtenir coneixements adequats del perfil de consum d’energia d’un edifici o grup d’edificis, així com per determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a un cost eficient, i informar sobre això, tot estimulant la innovació i la competitivitat de les organitzacions.

Funcions

principals

ACP test

 • Fer les Auditories Energètiques dels Edificis, comprendre les rutines de funcionament i comportament dels usuaris amb el seu impacte en el consum d’energia, i fer propostes d’oportunitats de millora amb l’impacte corresponent.
 • Fer tasques de Gestió energètica, gestionant processos i recursos per repartir de manera eficient els consums energètics.

1.- Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en l’àmbit del perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Uneix l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:Uneix l’experiència mínima reflectida al quadre adjunt:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència específica en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

 • Experiència en l’àmbit de l’edificació; experiència en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.
 • Experiència en el perfil: experiència especifica de l’esquema + formació específica del perfil que pot transformar-se en experiència.

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip
 • Visió global del procés d’edificació
 • Negociació
 • Codi ètic i de conducta
 • Comunicació
 • Gestió de la informació i documentació
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Planificació i organització.
 • Gestió de recursos.

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de persones.

c) obligatòri en categoría expert:

 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la Legislació aplicable.
 • Due-Diligence.
 • Gestió Economicofinancera.
 • Diagnosi i Patologia en Edificació.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Inspecció.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Informes de valoració i Recerca.
 • Disseny i Càlcul d’Instal·lacions.
 • Interpretació del Disseny.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Compliment de Normativa.
 • Gestió Ambiental.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de la Documentació.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions
 • Relació amb les institucions i Agents
 • Control i Inspecció d’Edificis (en construcció)
 • Gestió del Manteniment d’Edificis
 • Manteniment d’Habitatges