Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificació professional com a Auditor energètic en edificació

CPE025-color
Certificación profesional Auditor Energético en Edificación - ACP

Aquest perfil inclou el professional la missió del qual és obtenir coneixements adequats del perfil de consum d’energia d’un edifici o grup d’edificis, així com determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia i de la major eficència possible, i informar sobre això, tot estimulant la innovació i la competitivitat de les organitzacions.

 

* Perfil acreditat per ENAC sota ISO 17024

Funcions

principals

ACP test

 • Fer les Auditories Energètiques dels Edificis, comprendre les rutines de funcionament i comportament dels usuaris amb el seu impacte en el consum d’energia, i fer propostes d’oportunitats de millora amb l’impacte corresponent.
 • Fer tasques de Gestió energètica, gestionant processos i recursos per repartir de manera eficient els consums energètics.

Funcions adicionals en 
categoria Advanced

 • Analitzar compliment requisits ambientals
 • Elaborar i interpretar informes de sistemes energètics
 • Capacitat crear protocols de verificació

Funcions adicionals en 
categoria  Expert

 • Capacitat gestionar equips de la seva especialitat
 • Mitjançar amb institucions

1.- Serà requisit per sol·licitar l’accés a la certificació d’aquest perfil, disposar d’una de les opcions següents:

 • Titulació universitària de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

o bé

 • Titulació universitària de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països. Poden complir aquest requisits de formació genèrica sempre que quantificant en ECTS les parts tècniques de la formació genèrica es pugui transformar la diferència amb aquestes en hores de formació específica i d’experiència en l’especialitat o en perfil amb suficient garantia.

 

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en l’àmbit del perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Uneix l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:Uneix l’experiència mínima reflectida al quadre adjunt:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

L’experiència en el perfil es pot convalidar per formació específica sempre que no s’hagi utilitzat la mateixa per a complir altres requisits, i pugui transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

 

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip
 • Visió global del procés d’edificació
 • Negociació
 • Codi ètic i de conducta
 • Comunicació
 • Gestió de la informació i documentació
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la Legislació aplicable.
 • Due-Diligence.
 • Gestió Economicofinancera.
 • Diagnosi i Patologia en Edificació.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Inspecció.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Informes de valoració i Recerca.
 • Disseny i Càlcul d’Instal·lacions.
 • Interpretació del Disseny.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Compliment d’stándards tècnics.
 • Gestió Ambiental.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions
 • Relació amb les institucions i Agents
 • Control i Inspecció d’Edificis (en construcció)
 • Gestió del Manteniment d’Edificis
 • Manteniment d’Habitatges