Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

AVIS LEGAL

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La pàgina web www.agenciacertificacionprofesional.org, d’ara endavant la web, és propietat de l’Agència de Certificació Professional de l’Edificació i l’Arquitectura, SL (d’ara endavant ACP), amb CIF núm. B87066304, domiciliada al carrer Maestro Victoria, 3 de Madrid (28013) , telèfon de contacte 91 701 45 00 i correu electrònic:
contacto@agenciacertificacionprofesional.email.

Aquesta empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid amb les següents dades: Tom 32.773, Foli 205, Secció 8, Fulla M-589902, Inscripció 1. Document presentat 2014/144.406, Diari 42, Seient 224.

2.- OBJECTE

Aquesta pàgina web facilita l’accés general als usuaris d’Internet als continguts i serveis posats a disposició per ACP o per tercers, i el seu ús es regirà per aquest Avís Legal. A més, la utilització de la web està sotmesa a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altra condició particular continguts en aquesta, que seran informats degudament i hauran de ser acomplerts per l’usuari.

ACP es reserva la facultat d’introduir, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació, actualització o substitució dels continguts i serveis, d’aquest Avís Legal, així com de la presentació i configuració de la web, de forma unilateral i sense previ avís.

La utilització de la web per l’usuari implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ACP en el mateix moment en el qual l’usuari accedeix a la web..

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés per l’usuari a la web té caràcter gratuït i no necessita subscripció o registres previs. No obstant això, per a determinats serveis, especialment per gestionar i obtenir la certificació professional i tenir accessos a zones restringides, pot sol·licitar-se la subscripció prèvia i emplenament de formularis. En aquests casos s’assenyalaran  específicament i s’indicarà, a cada moment, les condicions del servei i els procediments a seguir  per realitzar el registre corresponent.

Capacitat de l’usuari 

L’usuari garanteix que és persona major d’edat, amb capacitat per contractar, sense limitació en la seva capacitat d’obrar, acceptant que fa ús de la web sota la seva exclusiva responsabilitat.

Veracitat de la informació

Tota la informació que l’usuari  faciliti a través dels serveis ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que faciliti. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. ACP no serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci l’usuari i es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que siguin adequades per defensar els seus interessos.

Obligació de fer ús correcte de la web i dels serveis

L’usuari es compromet a utilitzar la web i els serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, les condicions de determinats serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir en la web, així com amb la moral i els bons costums acceptats i l’ordre públic.

En aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d’utilitzar-los de manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tot tipus de continguts guardats en qualsevol equip informàtic (hacking) de l’ACP, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinària i programador).

L’ACP no controla la utilització que els usuaris fan de la web, dels serveis i dels continguts. Concretament, l’ACP no garanteix que els usuaris utilitzin la web, els serveis i els continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si calgués, amb les condicions particulars que són aplicables, encara que ho facin de forma diligent i prudent. L’ACP tampoc té obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionin sobre si mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament de la web i dels serveis.

Disponibilitat, continuïtat i utilitat

L’ACP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan sigui possible, l’ACP advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.  L’ACP no garanteix la utilitat de la web i dels serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els usuaris puguin utilitzar la web i els serveis per accedir a les pàgines.

L’ACP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta  de disponibilitat o de continuïtat de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris atribueixen a la web i als serveis, a la no infal·libilitat de la web i als serveis i, en particular, (tot i que no de manera exclusiva) als errors en l’accés a les diferents pàgines web de l’ACP o aquelles des de les quals es prestin els serveis.

Privacitat i seguretat en la utilització de la web i dels serveis

Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, l’ACP no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la web i els serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la web i dels serveis.

L’ACP exclou, amb tota extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin dels tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la web i dels serveis.

4.- CONTINGUTS

Obligació de fer un ús correcte dels continguts

L’usuari es compromet a utilitzar la web i els continguts posats a la seva disposició, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programador (programari), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font ( d’ara endavant: continguts), de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Particularment, es compromet a abstenir-se de:

    1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que tinguin l’autorització del titular dels corresponents drets o el que resulti legalment permès.
    2. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’ACP o dels seus titulars, de les impremtes digitals o d’altres mitjans tècnics establerts pel seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir els continguts, utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagi indicat a aquest efecte, a les pàgines web on es trobin aquests continguts.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

1.- L’ACP no garanteix l’absència de virus ni altres elements en els continguts ni en els serveis prestats a tercers a través de la web, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programador i maquinària) o en els documents electrònics i els fitxers guardats en el seu sistema informàtic.

L’ACP exclou, amb tota extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

2.- L’ACP no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts ni dels serveis prestats a tercers a través de la web.

L’ACP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts i dels serveis prestats a tercers a través de la web.

3.- La web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (entre uns altres, enllaços, bàners i botons), directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionades per tercers, (d’ara endavant enllaços). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca a la web té com a objectiu facilitar als usuaris la recerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a Internet.
Els resultats d’eines de recerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, l’ACP no controla que, entre aquests, apareguin llocs d’Internet amb continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En el supòsit que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estiguin interessats a sol•licitar la supressió de l’enllaç, pot engegar el procediment previst en aquest Avís Legal.

L’ACP no ofereix ni comercialitza, per si mateixa ni per mitjà de tercers, la informació, els continguts i els serveis disponibles en els enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els enllaços.

Els titulars de l’ACP no garanteixen ni assumeixen cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i els serveis en els enllaços esmentats. L’ACP tampoc es responsabilitza de l’actualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els continguts i els serveis existents en els enllaços.

5.-  PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: amb la informació que li proporcionem a continuació, l’ACP vol que vostè conegui com és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: L’ACP compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: es guarden les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les dades.

Finalitats: Les finalitats per les quals es tracten les dades que ens faciliten són les següents:

(a)  Li informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporats als fitxers, responsabilitat de l’ACP i es destinaran principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la seva relació amb nosaltres.

(b) Dades de tercers: si vostè ens facilita les dades personals d’un tercer se l’haurà d’haver informat, amb caràcter previ, i sol•licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

(c) Contractes, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents en la web, emplena algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), o realitza alguna inscripció, s’utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contracte o realització dels tràmits i/o gestió sol•licitats.

(d) Subscripcions: les seves dades i aquelles que es generin a causa de la seva relació amb l’ACP s’utilitzaran amb finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la subscripció sol·licitada.

(i) Part privada de la web: per gestionar l’accés i l’ús de la part privada de la web.

(i) Xarxes socials: l’ACP posa en el seu coneixement que el tractat de les dades que es facin de les persones que es facin seguidores (i/o estableixen un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb l’ACP a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’Avís Legal de la web, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. L’ACP tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informant-lo d’activitats de l’ACP o de tercers que puguin estar relacionades amb les activitats pròpies així com per qualsevol altre que les normatives de les xarxes socials puguin permetre’s.

(i) Podran existir altres clàusules de protecció de dades en la web i/o en els formularis que puguin aparèixer, que seran complementàries i en cas necessari, se’ls aplicarà aquesta política de privacitat.

(j) No obstant això, les seves dades podran ser tractades o comunicades per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets dels afectats per alguns casos aquí esmentats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit acompanyant còpia del document oficial que l’identifiqui a l’ACP amb domicili al carrer Maestro Victoria, 3 de Madrid, o per correu electrònic a: contacto@agenciacertificacionprofesional.email

indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Política de privacitat.

Per tot l’exposat, entendrem que, en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament a realitzar el seu tracte conforme al descrit anteriorment.

6.- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la web i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o d’altres drets, caldrà enviar una notificació a l’ACP. a través del correu:
contacto@agenciacertificacionprofesional.email

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en la web són propietat dels titulars de l’ACP  o de tercers. L’ús o l’accés a la web i/o els serveis no atribueix a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual dels titulars de l’ACP o de tercers. En virtut del que s’ha establert en aquest Avís Legal, no es poden considerar cedits als usuaris cap dret d’explotació que hi ha o pugui haver-hi sobre la web i els seus continguts més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte de la web i els serveis.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte els casos que estigui legalment permès, és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

7.- NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l’usuari vulgui transmetre les podrà fer arribar per mitjà d’alguna de les formes següents:

a) Enviant un correu postal a l’ACP amb domicili al carrer Maestro Victoria, 3 de Madrid (28013)
b) Trucant al telèfon 91 701 45 00
c) Enviant un correu electrònic a l’adreça següent: contacto@agenciacertificacionprofesional.email

8.- RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

L’ACP podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la presentació dels serveis a aquells usuaris que incompleixen l’establert en aquest Avís Legal.

9.- DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei de la web i d’altres serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, l’ACP està autoritzada per finalitzar o suspendre la prestació del servei de la web i/o dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que hagi disposat amb relació a les condicions particulars corresponents.

10.- POLÍTICA DE COOKIES

En relació a les cookies consulteu la nostra ‘política de cookies’.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la Llei espanyola. Per als casos en què la normativa preveu la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, les parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu enviar un correu electrònic a contacto@agenciacertificacionprofesional.email o trucar al número de telèfon: 91 701 45 00.