Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

BIM Manager

Certificación profesional como BIM Manager - ACP

El BIM MANAGER és un professional que té l’encàrrec de liderar la correcte implantació i ús de la metodologia BIM. Coordina el modelatge del projecte i els recursos disponibles en col·laboració amb tots els agents implicats, per a assegurar la correcta integració dels models i les seves disciplines amb una visió global del projecte. També es responsabilitza d’harmonitzar la generació de continguts i ha de ser capaç de comunicar els beneficis i les dificultats del Vim a l’empresa.

Funcions

principals

ACP test

 • El BIM Manager treballa en la configuració i selecció d’estratègies, juntament amb l’equip del projecte.
 • S’ocupa de proposar i coordinar la definició, implementació i compliment del BIM Execution Plan (BEP)
 • Integració  tecnològica del model.
 • Estratègia de comunicació entre les parts, definir un cronograma i el seu seguiment.
 • Facilitar l’ús de formats d’intercanvi estàndard (com, per exemple, IFC)
 • Coordinació entre especialitats per assegurar la qualitat del model fusionat i detecció d’interferències.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced/Expert

 • Estratègies i activitats de canvi de processos per adequar les empreses als objectius de la direcció.
 • Dirigir i coordinar la resta de rols BIM  segons l’estructura establerta.

1.- Per a optar a aquesta certificació és indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura (Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers, Enginyers Tècnics, etc.)

En el cas de disposar d’altres titulacions d’arquitectura o enginyeria d’especialitat similar o equivalent, cal analitzar les competències adquirides en la formació universitària.

2.- ACP valora la formació i experiència dels darrers 3 anys en la professió i sol·licita que s´acreditin segons el quadre segúent:

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que tinguin una experiència mínima. En aquest perfil es pot assolir aquesta experiència mínima per dos itineraris:

–       Itinerari 1:

Experiència contrastada com a BIM MANAGER segons el següent quadre:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

–       Itinerari 2:

Experiència contrastada com a  Projectista segons el quadre següent:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

I al mateix temps, com a BIM MANAGER segons el següent quadre:

Categoría Experiència específica en BIM
ACP Professional 0,5 anys en els darrers 3 anys
ACP Advanced 1 any en els darrers 3 anys
ACP Expert 3 any en els darrers 5 anys
ACP Excellence 3 any en els darrers 5 anys

– Experiència específica en el perfil: experiència dins l’àmbit i especialitat de l’esquema al què s’opta.

– Experiència en l’àmbit: experiència en el mateix àmbit professional de l’esquema al què s’opta, diferent del mateix esquema.

– Experiència professional: experiència genèrica en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.

S’exigeix a tots els candidats que presentin referències de les seves actuacions professionals, indicant la persona de contacte, empresa càrrec que ocupa, telèfon i correu electrònic.

El número de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la què opti:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscs.
 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Gestió comercial.
 • Pràctica contractual.
 • Planificació i gestió de costos.
 • Estudis de viabilitat immobiliària.
 • Consultoria/Assessoria tècnica
 • Mesurament de terrenys i edificis.
 • Anàlisi, avaluació i auditoria de projectes.
 • Informes de valoració i recerca.
 • Conservació i restauració.
 • Disseny i càlcul en processos constructius.
 • Disseny i càlcul en estructures.
 • Disseny i càlcul en instal·lacions.
 • Interpretació del disseny.
 • Paisatgisme.
 • Disseny creatiu, conceptual i espacial i documentació associada.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Geotècnia
 • Cartografia, topografia y geografia
 • Compliment de la norma,.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Planificació de projectes.
 • Gestió del procés constructiu.
 • Processos i procediments de projecte.
 • Quantificació i càlcul de costos de construccions.
 • Modelatge en BIM.
 • Gestió d’informació i continguts.
 • Desenvolupament i implementació del BEP (BIM Execution Plan)
 • Anàlisi i gestió d’implantació BIM.
 • Coneixement d’aplicacions BIM .