Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificació professional com a BIM Manager en Edificació

Certificación profesional como BIM Manager - ACP

El BIM Manager en Edificació és un professional que té l’encàrrec de liderar la correcte implantació i ús de la metodologia BIM. Coordina el modelatge del projecte i els recursos disponibles en col·laboració amb tots els agents implicats, per a assegurar la correcta integració dels models i les seves disciplines amb una visió global del projecte. També es responsabilitza d’harmonitzar la generació de continguts i ha de ser capaç de comunicar els beneficis i les dificultats del Vim a l’empresa.

Funcions

principals

ACP test

 • El BIM Manager en Edificació treballa en la configuració i selecció d’estratègies, juntament amb l’equip del projecte.
 • S’ocupa de proposar i coordinar la definició, implementació i compliment del BIM Execution Plan (BEP)
 • Integració  tecnològica del model.
 • Estratègia de comunicació entre les parts, definir un cronograma i el seu seguiment.
 • Aplicar els fluxos de treball en els projectes.

Funcions addicionals en
categoría Advanced

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcions addicionals en
categoría Expert

 • Facilitar l’ús de formats d’intercanvi estàndard (IFC)
 • Facilitar l’entorn tecnològic per assegurar treballs i comunicacions fluids.
 • Facilitar la correcta classificació dels elements
 • Verificar que l’estructura i continguts digitals del projecte compleixen especificacions del BEP.
 • Assegurar la instal·lació i funcionament de la infraestructura tecnològica i els recursos disponibles.
 • Coordinar perfils i rols d’accés a la informació.
 • Estratègies i activitats de canvi de processos per adequar les empreses als objectius de la direcció.
 • Dirigir i coordinar la resta de rols BIM segons l’estructura establerta.
 • Vetllar per l’actualització contínua de processos i sistemes d’informació i gestió dels recursos.
 • Assessorar sobre la tecnologia adequada a l’estratègia de l’empresa.
 • Participar en desenvolupament i revisió normativa tècnica del sector.
 • Docència i activitats que promoguin la correcta pràctica professional i la seva millora.
 • Participació en projectes de gran envergadura.

1.- Serà requisit per sol·licitar l’accés a la certificació d’aquest perfil, disposar d’una de les opcions següents:

 • Titulació universitària de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

o bé

 • Titulació universitària de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països. Poden complir aquest requisits de formació genèrica sempre que quantificant en ECTS les parts tècniques de la formació genèrica es pugui transformar la diferència amb aquestes en hores de formació específica i d’experiència en l’especialitat o perfil amb suficient garantia.

2.- ACP valora la formació i experiència dels darrers 3 anys en la professió i sol·licita que s´acreditin segons el quadre segúent:

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, màsters o postgraus rebuts en els últims 10 anys
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que tinguin una experiència mínima. En aquest perfil es pot assolir aquesta experiència mínima per dos itineraris:

–       Itinerari 1: Experiència com a BIM Manager en Edificació, és a dir, emplenar la columna “Excperiencia en el perfil” del següent quadre amb treballs de BIM Manager acreditables.

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Profesional 6 mesos en els últims 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 any en els últims 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els últims 10 anys >10 anys

–       Itinerari 2: El segon itinerari és verificar els requisits d’experiència com a Projectista per a les diferents categories complint amb el quadre següent:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Profesional 6 mesos en els últims 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els últims 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els últims 10 anys >10 anys

En no ser el Projectista un perfil actualment certificables per ACP, ens remetem a la definició de competències per a aquest perfil que figura al PC 01 Model de Competències.

A més haurà d’acreditar experiència com a BIM Manager en Edificació segons el quadre següent:

Categoría Experiència en el perfil
ACP Professional 6 mesos en els darrers 3 anys
ACP Advanced 1 any en els darrers 3 anys
ACP Expert 3 anys en els darrers 5 anys

És a dir, per aquest segon itinerari, un candidat que es vol certificar per exemple com BIM Manager Advanced haurà d’acreditar:

 • Formació específica: 60 hores en els últims 3 anys de formació en l’àmbit del BIM o un màster, curs o postgrau en l’àmbit del BIM de 200 hores o més en els últims 10 anys.
 • Experiència: 4 anys d’experiència en el sector de l’edificació i l’arquitectura, d’aquests 4 anys ha de tenir un mínim de 2 anys com a projectista i 1 any en els últims 3 anys com a BIM Manager en Edificació.

L’examen a realitzar serà el mateix i verifcará el compliment de competències establert en la present guia.

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

· L’experiència en el perfil es podrà convalidar per formació específica sempre que no s’hagi utilitzat la mateixa per a complir altres requisits i pugui transformar-se en experiència..

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

4.- S’exigeix a tots els candidats que presentin referències de les seves actuacions professionals, indicant la persona de contacte, empresa càrrec que ocupa, telèfon i correu electrònic.

El número de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la què opti:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscs.
 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Gestió comercial.
 • Pràctica contractual.
 • Planificació i gestió de costos.
 • Estudis de viabilitat immobiliària.
 • Consultoria/Assessoria tècnica
 • Mesurament de terrenys i edificis.
 • Anàlisi, avaluació i auditoria de projectes.
 • Informes de valoració i recerca.
 • Conservació i restauració.
 • Disseny i càlcul en processos constructius.
 • Disseny i càlcul en estructures.
 • Disseny i càlcul en instal·lacions.
 • Interpretació del disseny.
 • Paisatgisme.
 • Disseny creatiu, conceptual i espacial i documentació associada.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Geotècnia
 • Cartografia, topografia y geografia
 • Compliment d’estàndars tècnics.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Planificació de projectes.
 • Gestió del procés constructiu.
 • Processos i procediments de projecte.
 • Quantificació i càlcul de costos de construccions.
 • Modelatge en BIM.
 • Gestió d’informació i continguts.
 • Desenvolupament i implementació del BEP (BIM Execution Plan)
 • Anàlisi i gestió d’implantació BIM.
 • Coneixement d’aplicacions BIM .