Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

BIM Manager

Certificación profesional como BIM Manager - ACP

El BIM MANAGER és un professional que té l’encàrrec de liderar la correcte implantació i ús de la metodologia BIM. Coordina el modelatge del projecte i els recursos disponibles en col·laboració amb tots els agents implicats, per a assegurar la correcta integració dels models i les seves disciplines amb una visió global del projecte. També es responsabilitza d’harmonitzar la generació de continguts i ha de ser capaç de comunicar els beneficis i les dificultats del Vim a l’empresa.

Funcions

principals

ACP test

 • El BIM Manager treballa en la configuració i selecció d’estratègies, juntament amb l’equip del projecte.
 • S’ocupa de proposar i coordinar la definició, implementació i compliment del BIM Execution Plan (BEP)
 • Integració  tecnològica del model.
 • Estratègia de comunicació entre les parts, definir un cronograma i el seu seguiment.
 • Facilitar l’ús de formats d’intercanvi estàndard (com, per exemple, IFC)
 • Coordinació entre especialitats per assegurar la qualitat del model fusionat i detecció d’interferències.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced/Expert

 • Estratègies i activitats de canvi de processos per adequar les empreses als objectius de la direcció.
 • Dirigir i coordinar la resta de rols BIM  segons l’estructura establerta.

1.- Serà requisit per sol·licitar l’accés a la certificació d’aquest perfil, disposar d’una de les opcions següents:

 • Titulació universitària de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

o bé

 • Titulació universitària de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països. Poden complir aquest requisits de formació genèrica sempre que quantificant en ECTS les parts tècniques de la formació genèrica es pugui transformar la diferència amb aquestes en hores de formació específica i d’experiència específica amb suficient garantia.

2.- ACP valora la formació i experiència dels darrers 3 anys en la professió i sol·licita que s´acreditin segons el quadre segúent:

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que tinguin una experiència mínima. En aquest perfil es pot assolir aquesta experiència mínima per dos itineraris:

–       Itinerari 1:

Experiència contrastada com a BIM MANAGER segons el següent quadre:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

–       Itinerari 2:

Experiència contrastada com a  Projectista segons el quadre següent:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

I al mateix temps, com a BIM MANAGER segons el següent quadre:

Categoría Experiència específica en BIM
ACP Professional 0,5 anys en els darrers 3 anys
ACP Advanced 1 any en els darrers 3 anys
ACP Expert 3 any en els darrers 5 anys
ACP Excellence 3 any en els darrers 5 anys

– Experiència específica en el perfil: experiència dins l’àmbit i especialitat de l’esquema al què s’opta.

– Experiència en l’àmbit: experiència en el mateix àmbit professional de l’esquema al què s’opta, diferent del mateix esquema.

– Experiència professional: experiència genèrica en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

4.- S’exigeix a tots els candidats que presentin referències de les seves actuacions professionals, indicant la persona de contacte, empresa càrrec que ocupa, telèfon i correu electrònic.

El número de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la què opti:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscs.
 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Gestió comercial.
 • Pràctica contractual.
 • Planificació i gestió de costos.
 • Estudis de viabilitat immobiliària.
 • Consultoria/Assessoria tècnica
 • Mesurament de terrenys i edificis.
 • Anàlisi, avaluació i auditoria de projectes.
 • Informes de valoració i recerca.
 • Conservació i restauració.
 • Disseny i càlcul en processos constructius.
 • Disseny i càlcul en estructures.
 • Disseny i càlcul en instal·lacions.
 • Interpretació del disseny.
 • Paisatgisme.
 • Disseny creatiu, conceptual i espacial i documentació associada.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Geotècnia
 • Cartografia, topografia y geografia
 • Compliment de la norma,.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Planificació de projectes.
 • Gestió del procés constructiu.
 • Processos i procediments de projecte.
 • Quantificació i càlcul de costos de construccions.
 • Modelatge en BIM.
 • Gestió d’informació i continguts.
 • Desenvolupament i implementació del BEP (BIM Execution Plan)
 • Anàlisi i gestió d’implantació BIM.
 • Coneixement d’aplicacions BIM .