Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Consultor tècnic en edificació

CPE025-color
Certificación Profesional Consultor Técnico de Edificación

El Consultor Tècnic en Edificació és un professional que pot assumir de forma natural (per formació, trajectòria i actitud) funcions en totes i cadascuna de les fases del cicle de l’edificació, incloent:

 • Planificació.
 • Projectes tècnics i executius
 • Fase de construcción.
 • Gestió d’incidències tècniques i administratives.
 • Rehabilitació.
 • Deconstrucció.

Funcions

principals

ACP test

 • Control cualitativo y cuantitativo.
 • Consultor seguridad y salud.
 • Consultor en actividades técnicas.
 • Elaborar proyectos técnicos.
 • Gestión calidad, certificaciones energéticas, sostenibilidad.
 • Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.
 • Asesoría técnica.
 • Gestor inmobiliario.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced

 • Gestió processos urbanístics
 • Estudi viabilitat d’operacions immobiliàries
 • Estudi i anàlisi de projecte
 • Auditoria de projecte

Funcions addicionals en
categoría  Expert

 • Relacions institucionals
 • Gestió cicle vida de l’edifici
 • Gestion d’equips de la seva especialitat

1.- Serà requisit per sol·licitar l’accés a la certificació d’aquest perfil, disposar d’una de les opcions següents:

 • Titulació universitària de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

o bé

 • Titulació universitària de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països. Poden complir aquest requisits de formació genèrica sempre que quantificant en ECTS les parts tècniques de la formació genèrica es pugui transformar la diferència amb aquestes en hores de formació específica i d’experiència específica amb suficient garantia.

 

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en l’àmbit del perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Uneix l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:Uneix l’experiència mínima reflectida al quadre adjunt:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Junior 3 mesos 3 mesos
ACP Profesional 6 mesos en els darrers 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els darrers 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els darrers 10 anys >10 anys
ACP Excellence 10 anys en els darrers 14 anys >14 anys

 

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència específica en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

 • Experiència en l’àmbit de l’edificació; experiència en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.
 • Experiència en el perfil: experiència especifica de l’esquema + formació específica del perfil que pot transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

 

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Visió global estratègica

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Gestió de projectes

c) obligatòri en categoría expert:

 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de riscos.

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Planificació i Gestió de Costos.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Inspecció.
 • Mesuraments de Terrenys i Edificis.
 • Disseny i Càlcul en Processos de Construcció.
 • Disseny i Càlcul d’Estructures.
 • Disseny i Càlcul d’Instal·lacions.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les Necessitats del Client.
 • Compliment de Normativa.
 • Gestió Ambiental.
 • Gestió de Seguretat, Salut i Prevenció.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de Residus.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Planificació de Projectes.
 • Gestió del Procés de Construcció.
 • Processos i Procediments del Projecte.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions.
 • Gestió del Manteniment d’Edificis.
 • Manteniment d’Habitatges.

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Estudis de Viabilitat Immobiliària.
 • Due Diligence
 • Gestió Economicofinancera.
 • Informes de Valoració i Recerca.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Interpretació del Disseny.

c) obligatòri en categoría expert:

 • Relació amb Institucions i Agents.