Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificació professional com a Consultor tècnic en edificació

CPE025-color
Certificación Profesional Consultor Técnico de Edificación

El Consultor Tècnic en Edificació és un professional que pot assumir de forma natural (per formació, trajectòria i actitud) funcions en totes i cadascuna de les fases del cicle de l’edificació, incloent:

 • Planificació.
 • Projectes tècnics i executius
 • Fase de construcción.
 • Gestió d’incidències tècniques i administratives.
 • Rehabilitació.
 • Deconstrucció.

 

* Perfil acreditat per ENAC sota ISO 17024

Funcions

principals

ACP test

 • Control quantitatiu.
 • Consultor seguretat i salut.
 • Consultor en activitats tècniques.
 • Elaborar projectes tècnics.
 • Gestió de qualitat, certificacions energètiques, sostenibilitat.
 • Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessoria tècnica.
 • Gestor del procés immobiliari.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced

 • Gestió processos urbanístics
 • Estudi viabilitat d’operacions immobiliàries
 • Estudi i anàlisi de projecte
 • Auditoria de projecte

Funcions addicionals en
categoría  Expert

 • Relacions institucionals
 • Gestió cicle vida de l’edifici
 • Capacitat de gestionar equips de professionals de la seva mateixa especialitat

1.- Serà requisit per sol·licitar l’accés a la certificació d’aquest perfil, disposar d’una de les opcions següents:

 • Titulació universitària de carreres tècniques que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

o bé

 • Titulació universitària de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països. Poden complir aquest requisits de formació genèrica sempre que quantificant en ECTS les parts tècniques de la formació genèrica es pugui transformar la diferència amb aquestes en hores de formació específica i d’experiència en l’especialitat o perfil amb suficient garantia.

 

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en el perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que posseeixin l’experiència mínima reflectida en el quadre adjunt:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Profesional 6 mesos en els darrers 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els darrers 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els darrers 10 anys >10 anys

 

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

L’experiència en el perfil es pot convalidar per formació específica sempre que no s’hagi utilitzat la mateixa per a complir altres requisits, i pugui transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

 

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip.
 • Visió global del procés d’edificació.
 • Negociació.
 • Codi ètic i de conducta.
 • Comunicació.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat.
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Planificació i Gestió de Costos.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Inspecció.
 • Mesuraments de Terrenys i Edificis.
 • Disseny i Càlcul en Processos de Construcció.
 • Disseny i Càlcul d’Estructures.
 • Disseny i Càlcul d’Instal·lacions.
 • Projecció.
 • Anàlisi de les Necessitats del Client.
 • Compliment d’Estàndards Tècnics.
 • Gestió Ambiental.
 • Gestió de Seguretat, Salut i Prevenció.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de Residus.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Planificació de Projectes.
 • Gestió del Procés de Construcció.
 • Processos i Procediments del Projecte.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions.
 • Gestió del Manteniment d’Edificis.
 • Manteniment d’Habitatges.
 • Estudis de Viabilitat Immobiliària.
 • Due Diligence
 • Gestió Economicofinancera.
 • Informes de Valoració i Recerca.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Interpretació del Disseny.
 • Relació amb Institucions i Agents.