Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificació professional com a Coordinació de Seguretat i Salut en Edificació

CPE025-color
Certificación profesional de Coordinador de Seguridad y Salud - ACP

Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les diferents empreses (contractistes i subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin els principis de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball d’una manera responsable i d’acord amb la legislació i les bones pràctiques, intervenir en la coordinació de projectistes en la fase de projecte, en l’elaboració d’estudis i la possibilitat de participar, a més, en l’elaboració de plans de seguretat.

 

* Perfil acreditat per ENAC sota ISO 17024

Funcions

principals

ACP test

Les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut, tant en la fase d’execució de projectes com durant l’execució de les obres, són les que descriu el RD 1627/97: fonamentalment, vetllar perquè, tant en la redacció de projectes com en l’execució de les obres, s’apliquin els principis generals de prevenció, seguretat i salut i higiene en el treball.

 • Coordinar l’aplicació de principis generals de prevenció i seguretat a l’hora que es planifiquin els treballs.
 • Coordinar les activitats de l’obra per garantir que contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms apliquin els principis preventius recollits en la legislació de prevenció de riscos laborals.
 • Aprovar o fer el seguiment del Pla de Seguretat i Salut
 • Organitzar la coordinació d’activitats empresarials.
 • Coordinar accions i funcions de control de l’aplicació correcta de mètodes de treball.
 • Adoptar mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
 • Realitzar estudis o estudis bàsics de seguretat i salut.

Funciones adicionales en
categoría Advanced

 • Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut que s’hagin de prendre en consideració durant l’elaboració del projecte
 • Interpretar el disseny del projecte, processos constructius, gestió de residus i ambiental i quantifica costos.

Funciones adicionales en
categoría Expert

 • Mitjançar amb les institucions i agents
 • Analitza i proposa alternatives que integrin la seguretat i facilitin la mateixa en operacions de manteniment.
 • Capacitat de gestionar equips de la seva especialitat.

1.-  Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- ACP valora la formació específica continuada * dels últims anys en la professió, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent  (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que acumulin l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Professional 0,5 anys en els darrers 2 anys o 1 any en els darrers 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els darrers 3 anys o 2 anys en elsdarrers 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els darrers 3 anys i 6 anys en elsdarrers 10 anys >10 anys >14 anys

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

L’experiència en el perfil es pot convalidar per formació específica sempre que no s’hagi utilitzat la mateixa per a complir altres requisits, i pugui transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

 

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

l nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin.

 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de qualitat.
 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la Legislació aplicable.
 • Pràctica Contracual.
 • Planificació i Gestió de Costos.
 • Gestió de Compres i Proveïdors.
 • Inspecció.
 • Disseny i Càlcul en Processos de Construcció.
 • Interpretació del Disseny.
 • Anàlisi de les Necessitats del Client.
 • Compliment d’Estàndards Tècnics.
 • Gestió de Seguretat, Salut i Prevenció.
 • Gestió de Residus.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Planificació de Projectes.
 • Gestió del Procés de Construcció.
 • Processos i Procediments del Projecte.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions.
 • Relació amb les Institucions i Agents.
 • Control i Inspecció d’Edificis (en construcció).
 • Contaminació de sòls.
 • Gestió Ambiental.
 • Consultoria/Assessoria Tècnica.
 • Gestió del Manteniment d’Edificis.
 • Manteniment d’Habitatges.