Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Els usuaris d’ACP destaquen el rigor del seu sistema de certificació

Els usuaris d’ACP destaquen el rigor del seu sistema de certificació

Els professionals certificats per l’ACP destaquen el rigor del seu sistema de certificació. Així es desprèn d’una enquesta de satisfacció feta durant la darrera setmana del mes de novembre entre les persones que han obtingut alguna certificació professional. El sistema és valorat amb la màxima puntuació –cinc sobre cinc- pel 47,8% dels enquestats.

La valoració global de l’ACP també va resultar altament positiva per part dels usuaris en assolir més del 95% de valoracions positives. Així, el 56,5% dels seus usuaris la valoren amb un cinc sobre cinc, mentre que el 39’1% li puntua amb un 4 sobre cinc.

Un dels aspectes millor valorats per l’enquesta és el suport rebut al llarg de procés de certificació, que arriba a la màxima puntuació en el 61 % dels casos. Aquesta valoració positiva augmenta fins a un 65,2% quan es pregunta si la informació rebuda al llarg del procés de certificació o renovació ha estat adient.

Respecte a la facilitat de l’ús de l’eina informàtica utilitzada durant el procés de certificació, la majoria dels enquestats  -61%- la valoren con un 4 sobre cinc punts possibles, mentre que un 39% li concedeix la màxima puntuació. Un altre aspecte ben valorat és el temps en el que es du a terme tot el procés de certificació, que rep la màxima puntuació en el 56,5% dels casos, mentre que el 26% dels enquestats el puntuen amb un 4 sobre cinc.