Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Cap D´Obra

Certificación profesional como Jefe de Obra - ACP

El Cap d’Obra planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que l’empresa constructora/contractista li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la Direcció Facultativa. Planifica els treballs, la seva organització, la contractació i gestió econòmica si fos el cas. Efectua el seguiment i les correccions que calen per a que la realització dels treballs (processos) es duguin a terme amb la qualitat requerida en els terminis fixats, obtenint finalment un resultat (producte) amb la qualitat desitjada.

Funcions

principals

ACP test

 • Estudiar i analitzar el projecte. Viabilitat tècnico-econòmica.
 • Estudiar i analitzar el conjunt de mesuraments. Objecte: sol·licitar pressupostos.
 • Gestionar els recursos necessaris per a l’execució de l’obra.
 • Supervisar el replanteig de l’obra.
 • Organitzar la compra i recepció de productes, equips i sistemes.
 • Planificar la organització de l’obra
 • Controlar l’execució de l’obra.
 • Realitzar les certificacions o valoracions periòdiques.
 • Representació tècnica de l’empresa constructora.
 • Seguiment i compliment del pla de seguretat i salut.
 • Seguiment i compliment del pla de qualitat.
 • Seguiment i compliment de la gestió ambiental.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced/Expert

 • Gestionar els recursos en obres amb independència del seu volum i complexitat.
 • Enginyeria de valor. Propostes de solucions per a resoldre problemes i/o reduir despeses millorant els requeriments.
 • Liderar obres de organització.
 • Contractar industrials i proveïdors. Intermediar amb les institucions i agents.

1.- Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- ACP valora la formació específica en l’àmbit del perfil a certificar dels darrers anys en la professió. Se sol·licitarà que siguin acreditades segons el quadre següent (haurà de complir al menys els requeriments d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil a certificar, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, directament relacionada amb el perfil pel qual s’opta.

3.- Per a accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que tinguin l’experiència mínima reflectida en el quadre adjunt:

Categoría Experiència específica en el perfil Experiència en el l’àmbit Experiència genèrica
ACP Junior 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques 3 mesos de pràctiques
ACP Profesional 0,5 anys en els últims 2 anys o 1 any en els últims 3 anys 1 any 1 any
ACP Advanced 1 any en els últims 3 anys o 2 anys en els últims 6 anys 3 anys 4 anys
ACP Expert 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys
ACP Excellence 2 anys en els últims 3 anys i 6 anys en els últims 10 anys >10 anys >14 anys

– Experiència específica en el perfil: experiència dins l’àmbit i especialitat de l’esquema al què s’opta.

– Experiència en l’àmbit: experiència en el mateix àmbit professional de l’esquema al què s’opta, diferent del mateix esquema.

– Experiència professional: experiència genèrica en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.

4.- S’exigeix a tots els candidats que presentin referències de les seves actuacions professionals.; indicant persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip
 • Visió global del procés d’edificació
 • Negociació
 • Codi ètic i de conducta
 • Comunicació
 • Gestió de la informació i documentació
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la legislació aplicable.
 • Pràctica contractual.
 • Planificació i gestió de despeses.
 • Gestió econòmic-financera.
 • Contractació i licitacions.
 • Gestió de compres i proveïdors.
 • Diagnosi y patologia en edificació.
 • Mesurament de terrenys i edificis.
 • Anàlisi, avaluació i auditoria de projectes.
 • Conservació i restauració.
 • Disseny i càlcul en processos constructius.
 • Disseny i càlcul d’estructures.
 • Disseny i càlcul d’instal·lacions.
 • Interpretació del disseny.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Geotècnia.
 • Cartografia, topografia i geografia.
 • Compliment de normativa.
 • Contaminació de sols.
 • Gestió ambiental.
 • Gestió de seguretat, salut i prevenció.
 • Tècniques de laboratori.
 • Gestió de residus.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Planificació de projectes.
 • Gestió del procés constructiu.
 • Quantificació i càlcul de despeses de construccions.
 • Relació amb institucions i agents.
 • Control i Inspecció d’Edificis (en construcció).