Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificació professional com a Cap D´Obra

Certificación profesional como Jefe de Obra - ACP

El Cap d’Obra planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que l’empresa constructora/contractista li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la Direcció Facultativa. Planifica els treballs, la seva organització, la contractació i gestió econòmica si fos el cas. Efectua el seguiment i les correccions que calen per a que la realització dels treballs (processos) es duguin a terme amb la qualitat requerida en els terminis fixats, obtenint finalment un resultat (producte) amb la qualitat desitjada.

Funcions

principals

ACP test

 • Estudiar i analitzar el projecte. Viabilitat tècnico-econòmica.
 • Estudiar i analitzar el conjunt de mesuraments. Objecte: sol·licitar pressupostos.
 • Gestionar els recursos necessaris per a l’execució de l’obra.
 • Supervisar el replanteig de l’obra.
 • Organitzar la compra i recepció de productes, equips i sistemes.
 • Planificar la organització de l’obra
 • Controlar l’execució de l’obra.
 • Realitzar les certificacions o valoracions periòdiques.
 • Representació tècnica de l’empresa constructora.
 • Seguiment i compliment del pla de seguretat i salut.
 • Seguiment i compliment del pla de qualitat.
 • Seguiment i compliment de la gestió ambiental.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced/Expert

 • Gestionar els recursos en obres amb independència del seu volum i complexitat.
 • Enginyeria de valor. Propostes de solucions per a resoldre problemes i/o reduir despeses millorant els requeriments.
 • Liderar, organitzar i dirigir equips de treball.
 • Contractar industrials i proveïdors. Intermediar amb les institucions i agents.

1.- Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- ACP valora la formació específica en el perfil a certificar dels darrers anys en la professió. Se sol·licitarà que siguin acreditades segons el quadre següent (haurà de complir al menys els requeriments d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, masters o postgrados recibidos en los últimos 10 años
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil a certificar, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, directament relacionada amb el perfil pel qual s’opta.

3.- Per accedir a les diferents categories s’exigeix als candidats que posseeixin l’experiència mínima reflectida en el quadre adjunt:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Profesional 6 mesos en els darrers 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els darrers 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els darrers 10 anys >10 anys

 

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

L’experiència en el perfil es pot convalidar per formació específica sempre que no s’hagi utilitzat la mateixa per a complir altres requisits, i pugui transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

4.- S’exigeix a tots els candidats que presentin referències de les seves actuacions professionals.; indicant persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip
 • Visió global del procés d’edificació
 • Negociació
 • Codi ètic i de conducta
 • Comunicació
 • Gestió de la informació i documentació
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat
 • Lideratge.
 • Visió global estratègica.
 • Gestió de recursos.
 • Gestió de persones.
 • Planificació i organització.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de riscos.
 • Compliment de la legislació aplicable.
 • Pràctica contractual.
 • Planificació i gestió de despeses.
 • Gestió econòmic-financera.
 • Contractació i licitacions.
 • Gestió de compres i proveïdors.
 • Diagnosi y patologia en edificació.
 • Mesurament de terrenys i edificis.
 • Anàlisi, avaluació i auditoria de projectes.
 • Conservació i restauració.
 • Disseny i càlcul en processos constructius.
 • Disseny i càlcul d’estructures.
 • Disseny i càlcul d’instal·lacions.
 • Interpretació del disseny.
 • Anàlisi de les necessitats del client.
 • Geotècnia.
 • Cartografia, topografia i geografia.
 • Compliment d’estàndards tècnics.
 • Contaminació de sols.
 • Gestió ambiental.
 • Gestió de seguretat, salut i prevenció.
 • Tècniques de laboratori.
 • Gestió de residus.
 • Gestió de la informació i documentació.
 • Planificació de projectes.
 • Gestió del procés constructiu.
 • Quantificació i càlcul de despeses de construccions.
 • Relació amb institucions i agents.
 • Control i Inspecció d’Edificis (en construcció).