Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’Agència de Certificació Professional convoca nous exàmens per al mes de febrer

L’Agència de Certificació Professional ha convocat una nova ronda d’exàmens per a l’obtenció de les certificacions en Consultor Tècnic en Edificació, Director d’Execució d’Obra, Auditor energètic en Edificació i Coordinador de Seguretat i Salut. Les proves tindran lloc el proper 16 de febrer a les 9:00 hores, a la seu del Colegio de Aparejadores de Madrid, i a les 15:00 hores a la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.

Els exàmens constaran de dues parts, un test de professionalitat format per 15 preguntes, de les què caldrà respondre encertadament el 80%, i una altra de caire tècnic, format per 50 qüestions, pel que es demana un resultat mínim del 60% de les respostes ence4rtades. Cada resposta errònia resta ¼ de punt.

A més el candidat disposarà de cinc preguntes addicionals de forma que si es detecta que alguna de les preguntes fetes a l’examen és nul·la es canviarà per la primera de les preguntes opcionals. Es disposarà de 90 minuts per respondre les dues parts de la prova.

Les sol·licituds de certificació ha de formalitzar-se al menys 20 dies feiners abans de la data fixada per a l’examen.

Prèviament a la realització de l’examen, l’Agència d Certificació Professional de d’haver fet l’avaluació dels requeriments de certificació. L’avaluació del compliment dels requeriments exigeix un període de temps que varia en funció de la documentació aportada, pel que el lliurament dins del termini no garanteix la possibilitat d’accedir a una data determinada d’examen.