Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Director d'Execució de I'Obra

CPE025-color
Certificación profesional Director de Ejecución de Obra - ACP

El Director d’Execució de l’Obra (DEO) és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció, i la qualitat del que s’ha edificat.

Funcions

principals

ACP test

 • Estudi i anàlisi de projecte.
 • Direcció de l’Execució Material.
 • Control qualitatiu i quantitatiu.
 • Verificació replantejaments.
 • Verificació PEI.
 • Registres control de qualitat.
 • Control execució de l’obra.
 • Presa de decisions / instruccions.
 • Control econòmic.

Funcions addicionals en
categoría  Advanced

 • Redefinició de projecte.
 • Auditoria de projecte.

Funcions addicionals en
categoría  Expert

 • Relacions institucionals.
 • Gestion d’equips de la seva especialitat

1.- Per optar a aquesta certificació és requisit indispensable disposar d’alguna de les titulacions universitàries de carreres tècniques que habiliten per exercir les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura.

2.- Formació específica* dels últims anys en la professió en l’àmbit del perfil que se certifica, i sol·licita que sigui acreditada segons el que indica el quadre següent (haurà de complir almenys els requisits d’una de les dues columnes):

 

Categoría Mínim d’hores de formació específica continuada en els últims 3 anys Cursos, màsters o postgraus rebuts els darrers 10 anys
ACP Junior No s’aplica No s’aplica
ACP Professional 20 hores ≥ 200 hores
ACP Advanced 60 hores ≥ 200 hores
ACP Expert 60 hores ≥ 200 hores
ACP Excellence 60 hores ≥ 200 hores

* La formació específica continuada es defineix en funció de les competències i funcions que comparteixi amb el perfil que se certifica, màsters/postgraus/doctorats i/o formació equivalent, relacionades directament amb el perfil al qual s’opta.

3.- Uneix l’experiència mínima que reflecteix el quadre adjunt:Uneix l’experiència mínima reflectida al quadre adjunt:

Categoría Experiència en el perfil Experiència en el l’àmbit de l’edificació
ACP Junior 3 mesos 3 mesos
ACP Profesional 6 mesos en els darrers 2 anys 1 any
ACP Advanced 2 anys en els darrers 6 anys 4 anys
ACP Expert 6 anys en els darrers 10 anys >10 anys
ACP Excellence 10 anys en els darrers 14 anys >14 anys

 

S’ha definit l’experiència com la suma d’experiència en l’àmbit de l’edificació + experiència específica en el perfil, sent requisit de certificació complir amb els mínims exigits per a cadascuna de les tipologies definides.

 • Experiència en l’àmbit de l’edificació; experiència en qualsevol dels perfils d’edificació, construcció o gestió en edificació i construcció.
 • Experiència en el perfil: experiència especifica de l’esquema + formació específica del perfil que pot transformar-se en experiència.

A tall d’exemple per a un Ús Edificació d’habitatge, 12 mesos d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.500 m2 de Tipus Edificació en alçada construïts, o amb 1.000 m2 de Tipus Edificació en horitzontal construïda, o amb 2.000 m2 de Tipus d’Edificació de rehabilitació o reforma realitzades.

Per als treballs de càlcul d’estructura, mesuraments, valoracions sòl i edificis, delimitacions, dictàmens, informes, peritatges, inspeccions d’edificis, expedients d’activitat sense obres, plans emergència, projectes de parcel·lació, càlcul d’instal·lacions i estudi gestió residus, 30 dies d’experiència es justifiquen per ACP amb 1.000 m2.

 

4.- A tots els candidats se’ls exigeix que presentin referències de les seves actuacions professionals, i que n’indiquin la persona de contacte, empresa, càrrec que ocupa, telèfon, correu electrònic.

El nombre de referències mínim s’estableix en funció de la categoria a la qual s’opta:

Categoría Nombre de referències presentadas
ACP Junior Mínim 1
ACP Professional Mínim 3
ACP Advanced Mínim 5
ACP Expert Mínim 5
ACP Excellence Mínim 5

Les competències genèriques són clau, transversals i rellevants, i s’apliquen a totes les especialitats, amb independència de l’àmbit d’especialitat i del nivell en què es trobin:

 • Treball en equip
 • Visió global del procés d’edificació
 • Negociació
 • Codi ètic i de conducta
 • Comunicació
 • Gestió de la informació i documentació
 • Compromís de qualitat, seguretat i sostenibilitat

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Planificació i organització.
 • Gestió de la qualitat.

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Gestió de projectes.

c) obligatòri en categoría expert:

 • Gestió de recursos.
 • Gestió de riscos.
 • Gestió de persones.

a) obligatòries en qualsevol categoria:

 • Compliment de la Legislació Aplicable.
 • Planificació i Gestió de Costos.
 • Contractació i Licitacions.
 • Inspecció.
 • Mesuraments de Terrenys i Edificis.
 • Anàlisi, Avaluació i Auditoria de Projectes.
 • Tècniques de Laboratori / Assaigs.
 • Gestió de la Informació i Documentació.
 • Gestió del Procés de Construcció.
 • Quantificació i Càlcul de Costos de Construccions.
 • Compliment de Normativa.

b) obligatòri en categoría advanced:

 • Pràctica Contractual.
 • Due Diligence
 • Disseny i Càlcul en Processos de Construcció.
 • Gestió Ambiental.
 • Planejament urbanistico sostenible
 • Gestió de Seguretat, Salut i Prevenció.
 • Gestió de Residus.

c) obligatòri en categoría expert:

 • Anàlisi de les Necessitats del Client.
 • Planificació de Projectes.
 • Relació amb Institucions i Agents.