Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional
01Què aporta certificar-me?

Desprès d’haver estat sotmès a un procés de certificació en base a la normativa ISO-17024, i un cop superat el mateix, rebràs un segell de qualitat professional, que avala la teva capacitat i competència per a desenvolupar el teu exercici professional davant empreses, institucions i particulars, tant nacionals com internacionals.

 • Posicionament en el mercat.
 • Reconeixement.
 • Validació competencial personal i tècnica.
 • Validació professional.

02Per què és important certificar-me?

Diferents disposicions europees mostren una tendència a la liberalització dels serveis professionals, el que multiplicarà la competència amb igualtat de condicions amb professionals menys capacitats. L’aval de la certificació et posiciona.

Aquest certificat augmentarà la teva competitivitat en el mercat professional i de cara als organismes internacionals de certificació ja existents.

Un mercat cada cop més competitiu i internacional exigeix que acreditem les nostres competències. La certificació professional és una forma de millorar la nostra ocupabilitat i d’avalar la nostra especialització i vàlua professional davant els nostres clients, administracions o en processos de selecció de personal perquè valida la nostra especialització.


03Per què l’ACP i no d’altres?

L’ACP és l’única entitat certificadora de persones a nivell nacional que comprès en 100% de les competències professionals tenint en comte totes les etapes del cicle de l’edificació, pel que és l’única entitat veritablement especialitzada en el sector.

Els perfils professionals de l’ACP han estat consensuats per més de 30 entitats i professionals representatius del sector de l’edificació i de l’arquitectura, adaptant-se d’aquesta manera a les necessitats del sector i del mercat laboral.

L’ACP, en  la seva cerca del major reconeixement de les seves certificacions, ha iniciat el procés d’acreditació per part de l’Entidad Nacional de Acreditación.

L’ACP segueix la tendència d’entitats internacionals com RICS, PMI o CIOB, que acrediten un elevat nombre d’especialitats amb aval i prestigi internacional.

El professional certificat per l’ACP disposarà d’un segell de qualitat atorgat per una entitat certificadora l’objectiu principal de la qual és posar en calor les competències dels professionals per a la millora de la seva competitivitat i facilitar l’ocupació tant a nivell nacional com internacional.


04Què és l’ENAC?
L’Entidad Nacional de Acreditación és l’organisme designat per l’Administració per a establir i mantenir el sistema d’acreditació a nivell nacional, d’acord amb les normes internacionals, seguint en tot moment les polítiques i recomanacions establertes per la Unió Europea.


05Qui garanteix la imparcialitat del procés de certificació?

L’ACP com a entitat certificadora, ha establert un seguit de pautes al llarg de tot el procés de certificació que garanteixen la imparcialitat amb el candidat.

L’ACP neix i opera sota tres criteris que engloben tota la seva activitat:

 • Confiança.
 • Independència.
 • Imparcialitat.


06Quins avantatges té la certificació?

El principal avantatge de l’ACP és oferir al professional un sistema de certificació que reconegui la seva vàlua i competències davant a empreses, institucions i particulars, tant nacionals com internacionals. El professional certificat per l’ACP és un especialista i disposa d’un valor diferencial, augmentant la seva competitivitat en el mercat professional i de cara als mecanismes de certificació internacional ja existents.

Per tant, la certificació és una forma de garantir que els professionals disposen d’unes competències mínimes avalades per una entitat independent a través d’un procés de certificació adient i imparcial, a més de comptar amb les eines per mesurar una formació i millora continuada.

Per al professional estar certificat és: 

 •  Una diferenciació i distintiu de qualitat.
 •  Un aval professional.
 •  Potenciar l’imatge professional davant una oferta laboral, tant pels que ofereixen feina com pels clients.
 •  Millorar les possibilitat de trobar ocupació, atès que posa en valor l’experiència i la especialització.
 •  Compliment de possible requeriments internacionals de contractació i millora de les oportunitats de mobilitat laboral internacional.
 •  Un avantatge competitiu.
 •  Disposar d’un certificat en línia amb entitats similars de reputació internacional com RICS.
 •  Desenvolupament professional especialitzat.

Per a les empreses la certificació professional de l’ACP:

ACP vol ser un aval pera les empreses davant els seus clients o davant les administracions públiques en les licitacions, sota una adequació al estàndards internacionals. La certificació dels professional d’una empresa a través d’ACP suposa un impuls a la comercialització, al desenvolupament de negoci i al augment de la competitivitat.

Per a particulars:

En els darrers anys la demanda de professionals de l’edificació s’ha diversificat, amb l’aparició de nous perfils. Un exemple és el dels certificadors energètics. Des de l’entrada en vigor del Reial Decret 235/2013, qualsevol venda o lloguer d’habitatge ha d’incloure el certificat d’eficiència energètica. Això ha suposat l’aparició de noves empreses que gestionen el certificat sense un tràmit adequat, arribant a completar el procés amb una simple gestió telefònica o per Internet i a un preu que no es correspongui amb el d’un professional qualificat. I aquesta situació es pot extrapolar a qualsevol perfil de l’edificació.

Mitjançant els llistats de professionals certificats per l’Agència de Certificació Professional, qualsevol particular pot tenir la confiança i seguretat de què contracta a un especialista en aquell treball, amb l’aval d’una institució independent que acredita la seva vàlua.


07Qui defineix o aprova els requisits?

Els comitès dels Esquemes de Certificació, formats per professionals i entitats representatives i de prestigi en cada especialitat, són els que defineixen i aproven els requeriments i pre-requeriments d’accés a cada certificació, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per a avaluar els esmentats perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables, tal i com exigeix l’ENAC.

Els òrgans decisors seran triats mitjançant un procés transparent i sota criteris d’estricta objectivitat. Tots els comitès estan formants per al menys 8 grups de participants diferents: Empreses, Universitats, Administracions Públiques, Especialistes, Col·legis Professionals, etc.


08Quant temps dura o quan he de renovar el meu certificat?
Els certificats tindran una durada de 4 anys.


09Que acredita o com justifico que estic certificat?
Se’t donarà un certificat nominatiu amb un codi de certificació únic on també hi seran la especialitat i la categoria en què t’hagis certificat.


10Que he de fer per a que aparegui el meu nom en el registre de persones certificades?
Quan omples la teva sol·licitud, hi ha un apartat on pots marcar l’autorització de la publicació de les teves dades a la web, d’aquesta manera les teves dades apareixeran a l’apartat de la web “Troba un professional”, per a que particulars, professionals o organitzacions puguin tenir les dades de tots els professionals que han obtingut una certificació de l’ACP en qualsevol de les seves especialitats.


11Què passa si una persona fa un és fraudulent d’un certificat?
La Comissió Disciplinària de l’ACP estudiarà el cas i prendrà les mesures pertinents en funció del mateix, i podrà retirar definitivament la certificació obtinguda.


12Com puc certificar els meus professionals?

Pots promoure la certificació dels teus professionals i d’aquesta manera tots ells podran disposar, sempre i quan compleixin el requeriments, d’un segell de qualitat atorgat per una entitat certificadora, l’objectiu principal de la qual és posar en valor les competències dels professionals per a la millora de la seva competitivitat i ocupabilitat, tant a nivell nacional com internacional.

La certificació es individual i nominativa i només es pot associar al nom del tècnic que l’ha obtinguda. És personal i intransferible.


13Puc publicitar la meva certificació en targes de visita i xarxes socials?

Totes les persones certificades podran emprar la marca ACP, el logotip o referència o la condició de certificat en els següents casos:

– Targes de visita.

– Signatura electrònica (correu electrònic)

– Signatura (cartes i documents)

– Perfils socials (Linkedin, xarxes socials, etc.)

– Pàgina web. No es permet l’ús de la marca com a element principal de la seva pàgina web.

Ofertes de serveis. Quan en una oferta de serveis s’esmenti la condició de professionals certificats que existeixen a l’organització, caldrà indicar expressament els noms dels professionals que es trobin certificats, així com la seva certificació i categoria.

Per a conèixer més sobre l’ús de la condició de certificat, pots consultar el document “Condicions d’ús de la marca i del certificat”, edició en vigor.

01Quina és la forma de pagament?

La forma de pagament és mitjançant transferència bancària. Al finalitzar la teva sol·licitud el sortiran les dades bancàries.

Número de compte:

ES93/0049/1892/65/2013269585

02Hi ha alguna mena de descompte per a segones certificacions?

A partir de la segona certificació s’aplicarà un 10% de descompte.


03Hi ha alguna mena de bonificació?

Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Si té dubtes sobre si el seu col·legi professional té acord amb ACP, posis en contacte amb nosaltres.


04Puc fraccionar el pagament?

Posem a disposició de tots els candidats dues modalitat de pagament:

 • Un pagament del total de la quota.
 • Pagament fraccionat en te quotes:
  • 40% quan es fa la sol·licitud de certificació.
  • 40% previ a fer l’examen.
  • 20% a l’emissió i enviament del certificat.

Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions consulta al web l’apartat “tarifes”.

01On seran els exàmens?

Els exàmens d’ACP són presencials i es duran a terme a seus autoritzades.

02Quin format tenen els exàmens?

Els exàmens són tipus test.


03Quantes preguntes té un examen?

L’examen es composa de dues parts: el test de professionalitat i l’examen tècnic.

– Test de professionalitat

Està format per 15 preguntes tipus test.

– Examen tècnic.

Està format per 15 preguntes tipus test.


04Cóm i quan em comunicaran els resultats de l’examen?

La puntuació de l’examen es comunicarà al candidat en el termini màxim d’una setmana a través d’una comunicació a la seva zona privada,


05Té alguna despesa addicional fer l’examen? Hi ha taxes?

No, no hi ha despeses ni taxes addicionals  a l’hora de fer l’examen. El pagament de les taxes inclou dues convocatòries d’examen.


06On i com se sol·licita una convocatòria d’examen?

Tots els candidats tindran l’opció de triar la data mes convenient dins d’un calendari ja establert.

La sol·licitud d’examen es farà un cop superada la fase d’avaluació de la formació i de l’experiència a través de la seva zona privada (veure com registrar-se).


07Puc anul·lar una convocatòria d’examen?

Per norma general les convocatòries d’examen poden modificar-se sense necessitat de tràmits addicionals fins a 15 dies abans del mateix.


08Com és l'examen tècnic?

L’examen és el mecanisme que forma part de l’avaluació i mesura la competència d’un candidat. ACP disposa d’una borsa de preguntes, que s’actualitzen constantment i que serveixen per calibrar les diferents competències definides per a cada especialitat. La base, predominant, de les diferents preguntes té continguts regulats jeràrquicament a nivell nacional a Espanya, així com algunes de les principals directives / Reglaments UE d’aplicació en les funcions de l’especialitat.


09Quin és el contingut de les preguntes de l'examen tècnic?

En el cas de la normativa tècnica (estàndards tècnics) a la qual es fa referència a la borsa de preguntes esmentades, aquestes tenen caràcter general i s’inclouen en funció de les competències de cada especialitat, a tall d’exemple exclusivament enunciatiu i no limitatiu, continguts de les normes i possibles actualitzacions posteriors:

Codi tècnic de l’edificació; Instrucció de formigó estructural; Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis; Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió; Certificació energètica d’edificis i programari reconegut; Llei d’Ordenació de l’Edificació; Llei de Contractes del Sector Públic; Norma bàsica d’autoprotecció (RD 393/2007); RD 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen disposicions, mínimes de seguretat i salut en obres de construcció; Reglament de Proteccions d’Instal·lació contra incendis (RIPCI); Ordre ECO / 805/2003 valoració de béns immobles; RD 39/1997 sobre Reglament de serveis de prevenció; ISO 9001; RD 1109/2007 sobre la regulació de la subcontractació en el Sector de la construcció; Conveni col·lectiu General Sector Construcció; Llei de Prevenció de Riscos Laborals; Llei del Sòl; marcatge CE Productes de construcció; RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials; RD 2177/2004 de 12 de novembre; RD 865/2003 sobre prevenció i control legionel·losi; Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats; RD 369/2006 sobre treballs amb risc exposició amiant; Directiva 31/2010 / UE; RD 9/2005 sobre activitats potencialment contaminants del sòl; apuntalaments, contaminació, demolicions, urbanisme, patologia, ISO 21500, bastides, planificació …

01Com avalua l’ACP al candidat?

Es tracta d’un procés d’avaluació per competències:

El model d’avaluació de l’ACP es basa en una combinació de diferents activitats que, al superar-les, permeten certificar al professional

El perfil/esquema es defineix en base a les seves funcions i les competències necessàries per a exercir dites funcions.

Així, el model d’avaluació esta dissenyat per a què, un cop superats els límits fixats (requeriments), es pugui concloure que el professional es competent per a exercir el seu àmbit d’especialitat. Per tant, es defineixen un seguit de requeriment de formació, experiència, nota mínima d’examen i entrevista que, en conjunt, un cop tots superats, permeten determinar que la persona disposa de les competències necessàries per a desenvolupar les funcions associades al seu perfil.

02Quines competències té en compte el model d’ACP?

El model s’ha diferenciat en tres grups de competències.

 • 8 competències genèriques.
 • 7 competències de gestió.
 • 60 competències tècniques.


03Què són les competències?

Competència és la capacitat per aplicar coneixements i habilitats per aconseguir objectius previstos (funcions).

01De què depèn poder-me certificar en una categoria o en una d’altra?

De l’experiència i formació aportada, així com de verificació de referències, la superació d’un examen i d’una entrevista personal.

El requisit de cada categoria es detallen a la pàgina web. Per a més informació punxi aquí: Requisits.

02Que s’entén per formació genèrica i específica?

L’apartat de formació genèrica es refereix a la titulació universitària, mentre que la formació específica són màsters, postgraus, doctorats i/o formació directament relacionada amb la certificació a la què s’opta, com ara jornades, cursos, etc…

La formació específica ha de ser continuada i recent (es computen els darrers 36 mesos).


03Com justifico la meva formació?

 

Totes les dades que s’aportin hauran de ser en format PDF generats a partir dels documents originals.

La formació genèrica haurà de justificar-se mitjançant el títol universitari.

La formació específica s’acredita a través del lliurament de diplomes o certificats que demostrin l’assistència a cursos, màsters, postgraus, doctorats o cursos específics, caldrà adjuntar informació addicional sobre continguts dels cursos, pla d’estudis, etc…

Per als casos on acreditar la documentació d’un curs pugui ser complicat, es descriuen a continuació els tipus de documents que es poden admetre i el grau de confort amb els mateixos.

TIPUS DE DOCUMENT GRAU DE CONFORT
Certificat del Centre que imparteix el curs ALT
Certificat de la persona que imparteix el curs ALT
Correu electrònic comunicant la nota del curs ALT
Certificat de l’empresa que ha enviat i/o pagat el curs ALT
Matrícula del curs Mig
Declaració Responsable del Candidat. BAIX

 

Grau de confort de la documentació justificativa Formació específica en els darrers 3 Formació específica anterior als darrers 3 anys en el cas de Màster o Postgraus
Alt 50%-100% 20%-100%
Mig o baix 0%-50% 0%-80%


04Quins documents són vàlids per justificar la meva experiència professional?

 

L’experiència professional ha de demostrar-se a través de documentació que justifiqui allò que el candidat indica en les diferents línies del CV insertades a l’eina.

La taula següent mostra el grau de confort d’ACP amb diferents tipus de document que justifiquen l’experiència professional:

TIPUS DE DOCUMENT GRAU DE CONFORT
Certificat d’Empresa Alt
Certificat de vida laboral Alt
Declaració de la renda Alt
Nòmina Alt
Visat col·legial similar* Alt
Contracte de treball Mig
Extracte bancari de la nòmina Mig
Declaració jurada Baix

 

*Es pot adjuntar la relació de visats certificada per al col·legi professional.

Existeix una limitació en el tipus de documentació que es representa a la taula següent. La taula mostra el mínim (primer percentatge) i el màxim (segon percentatge) d’experiència que cal justificar mitjançant documents amb grau de confort alt i mig o baix.

Grau de confort de la documentació justificativa Experiència en els darrers 3 anys Experiència específica anterior als darrers 3 anys Experiència genèrica
Alt 50%-100% 20%-100% 20%-100%
Mig o Baix 0%-50% 0%-80% 0%-80%

 

05Quin número mínim de referències he d’aportar i quina mena d’informació es requereix?

En funció de la categoria a la que opti el candidat, s’haurà de presentar, com a mínim:

Categoria Número de referències presentades
ACP-Professional Mínim 3
ACP-Advanced Mínim 5
ACP-Expert Mínim 5

 

Les referències ens permetran avaluar millor el teu perfil professional. Recorda que has de proporcionar-nos les dades de contacte d’alguna persona que pugui validar les referències amb l’objectiu de poder-nos posar en contacte amb ella.

Les referències aportades poden ser de persones amb les que hagis mantingut contacte professional, com ara caps o companys, així com proveïdors, clients, etc…

En funció de la categoria de certificat sol·licitada, l’ACP procedirà a realitzar una auditoria de les referències presentades a través de correu electrònic i/o trucada telefònica.

A la categoria Expert, la verificació de referències serà obligatória, mentre que en altres categories, l’auditoria es portarà a terme per mostreig.


06Puc sol·licitar l'accés a la certificació havent-hi estudiat en un altre país?

En algunes Especialitats es pot acceptar que candidats amb titulacions universitàries de branques no directament vinculades a l’especialitat o bé procedents d’altres països, puguin complir aquest requisit de formació genèrica. Per a això es tindran en compte els crèdits (i / o les hores de formació) que acredita la part tècnica de la formació universitària que aporti el candidat, i els ECTS (crèdits europeus, amb l’equivalència 1 ECT = 25 Hr.) De les parts tècniques de la formació genèrica universitària, més afí, dels estudis universitaris tècnics que habiliten per a l’exercici de les professions regulades en l’àmbit de l’Edificació i l’Arquitectura a Espanya. La diferència entre ambdues, transformada en hores, es pot documentar en hores de formació específica i d’experiència en l’especialitat o perfil que el candidat ha d’aportar per a la seva anàlisi, amb la suficient garantia (grau de confort de la documentació que exigeix ​​ACP); aquestes hores són independents de les que es requereixen per al compliment de la resta dels requisits de l’especialitat a certificar.

01Com em registro?

El primer que cal fer és entrar a la nostra pàgina web www.agenciacertificacionprofesional.org i omplir el formulari ·Registra’t a l’ACP”

S’obrirà una pàgina de “Sol·licitar Registre”, hauràs de llegir-lo i acceptar les condicions. Quan les acceptis sortirà un formulari de registre.

Has d’omplir tots els camps i sol·licitar l’alta, un cop fet això, rebràs al compte de correu electrònic amb el que t’hagis registrat les teves d’usuaris i contrasenya i amb aquestes dades ja pots iniciar sessió al web de l’ACP i pots accedir a la teva zona privada per anar completant les dades que et sol·licitem.

02Quan costa registrar-me?

El registre com a tal és gratuït i dóna accés a la zona privada, on pots començar a complimentar el teu CV. Un cop l’hagis omplert, pots iniciar la sol·licitud, on s’aplicaran les tarifes associades a cada certificació.


03Com es garanteix la independència i imparcialitat del procés?

La imparcialitat es garanteix al llarg de tot el procés de certificació.

Abans d’iniciar el procés d’avaluació i desprès de superar la validació administrativa, s’assigna un avaluador del candidat. Tant avaluador com candidat (a través de la plataforma informàtica)han de declarar que no està compromesa la imparcialitat en el procés. És a dir, que no existeixen motius que puguin ser una amenaça a la independència i imparcialitat de l’avaluació (parentesc, relacions laborals o de qualsevol altra índole).

A més, les decisions de la certificació (emissió del certificat, retirada, renovació, etc…) es prenen per la Comissió de Certificació, òrgan que no ha pres part en l’avaluació i que a la vista de les informacions objectives del candidat pren una decisió al respecte.


04Quines etapes composen el procés de certificació?

Un cop fet la sol·licitud per part del candidat existeixen les següents etapes:

1.- Revisió administrativa (compliment formal de la documentació). És important destacar que la validació administrativa es realitza per agilitar el procés de certificació, però superar aquest pas no garanteix en cap cas l’obtenció del certificat.

2.- Assignació de l’avaluador. Declaració d’imparcialitat per a l’avaluador i el candidat.

3.- Revisió documental de la formació i l’experiència (validació tècnica de la mateixa per part de l’avaluador).

4.- Realització de l’examen

5.- Realització de l’entrevista

6.- Revisió de referències (només en determinades categories i en altres segons mostreig)

7.- Decisió de la certificació no certificació per la Comissió de Certificació. La certificació no està aconseguida fins a ser aprovada per la Comissió.

Un cop finalitzada cadascuna de les etapes rebrà una notificació a la zona provada amb el resultat.


05Quines passes tinc que fer per iniciar el procés de certificació?

Les passes a seguir són les següents:

 • Registre d’usuari (veure com registrar-se)
 • Enviament de la informació i documentació a través de la teva zona privada. Aquest procés està habilitat encara que no s’hagi fet el pagament. (Veure com adjuntar la documentació)
 • L’usuari haurà d’omplir i signar la sol·licitud de certificació per a convertir-se en sol·licitant.
 • L’usuari haurà de fer les tasques següents:
  • Lectura del Codi Ètic i de conducta.
  • Lectura de les condicions generals.
 • Pagament de les taxes.

A partir d’aquest moment ja es canvia l’estat de registrat a sol·licitant i s’inicia el procés de certificació.


06En quins perfils i categories em puc certificar?

Actualment ACP disposa de 5 perfils possibles:

 • Consultor Tècnic en Edificació*.
 • Director d’Execució d’Obra.
 • Auditor Energètic en Edificació.
 • Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació.
 • BIM Manager en Edificació.
 • Cap d’Obra (pròximament)

A més cadascun disposa de 3 categories * en funció de l’experiència.

Professional

Advanced

Expert


07Quina informació i documentació he d’aportar a la meva Zona Privada?

La informació i documentació a enviar està formada per 4 blocs diferenciats:

 • Formació.
  • Genèrica
  • Específica.
 • Experiència.
 • Referències professional

En cadascun dels blocs cal incloure informació, així com la documentació que demostri el compliment dels requeriments.

Cadascun dels esquemes definits indica quins requeriments s’exigeixen per a cada certificat.


08Quina durada té el procés des de que sol·licito una certificació?

La durada dependrà del grau de detall de la informació introduïda, així com de la seva correcta justificació.

Tot seguit s’indiquen els temps estimats per a les diferents etapes:

1.- Validació administrativa: màxim 5 dies laborables des de la sol·licitud. En el cas de manca de documentació el candidat disposa de 15 dies hàbils per aportar-la.

2.- Assignació d’avaluador: Inclou el procés d’imparcialitat: 8 dies hàbils.

3.- Revisió formació / experiència (avaluador) 10 dies hàbils. En el cas de manca de documentació el candidat disposa de 15 dies hàbils per aportar-la.

4.- Examen.- Hauria de disposar al menys d’una convocatòria en el termini d’un mes.

5.- Entrevista.- Hauria de disposar d’una data d’entrevista en el termini de dues setmanes desprès d’aprovar l’examen. Desprès de realitzar l’entrevista, en un termini de 3 dies hàbils, l’avaluador farà la seva proposta al comitè.

6.- Desprès de rebre la proposta de l’avaluador, i com a mínim quinzenalment, la comissió es reunirà per prendre la decisió.


09Quins documents he de conèixer i acceptar abans de sol·licitar una certificació?

 • Condicions generals de la certificació
 • Codi ètic.
 • Condicions d’ús de la marca i condicions del certificat.

Aquests documents estan disponibles a la carpeta de documentació. Dins de l’apartat de preguntes freqüents.


10Hi ha cursos homologats per l’ACP?

Si, disposem d’un llistat de formació homologada per l’ACP per a l’accés a la certificació professional. Pots consultar el llistat dels cursos reconeguts aquí


11Els candidats que segueixin un curs reconegut per l’ACP, tindran la seguretat de que aquest és vàlid per al compliment del requisit de formació a l’hora d’accedir a un certificat.

Els cursos homologats ho són per un certificat i categoria determinada, pel que són una garantia per justificar el requisit de formació específica.

01Codi ètic
02Condicions generals de la certificació

03Condicions d’ús de la marca i condicions del certificat

 

04Formulari de Queixa

05Formulari d'Apel·lacions

06Sol·licitud de reducció o d’ampliació de categoria

07CV Responsable

08Guia per a la certificació professional