Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Actualment l’ACP certifica les següents especialitats:

Cada especialitat contempla diferents categoríes:

PROFESSIONAL
ADVANCED
EXPERT

Com obtenir la certificació professional ACP en 3 passos

En primer lloc et recomanem emplenar el qüestionari d’autoavaluació amb el qual pots conèixer quina certificació professional és la més adequada en funció de la teva formació i experiència.

Un cop escollit, el procés de certificació constarà de set passos:

Per a una major transparència, gestió de la informació i eficàcia del procés, tindràs accés a una zona exclusiva on podràs obtenir tota la informació sobre aquesta fase (comunicacions, resultat de les avaluacions, esmena d’incidències, etc.).

 • Inicia sessió com a usuari de l’ACP per gestionar el procés a través de la nostra plataforma.
 • Recopila i insereix la informació i documentació necessària (formació, experiència i referències).
 • Emplena la sol·licitud de certificació. Una vegada t’hagis registrat, podràs descarregar la sol·licitud de certificació en la teva zona privada.
 • Firma i envia la sol·licitud. Si no duu firma digital, la sol·licitud s’haurà d’enviar per correu postal.
 • Pagament de les taxes corresponents.

Un cop rebuda la sol·licitud de certificació professional, l’ACP realitzarà una revisió administrativa de la sol·licitud de certificació per determinar que s’han introduït les dades i documents necessaris per començar el procés de certificació.

2.1 Verificació de l’experiència:

L’experiència presentada és objecte de verificació per part de l’ACP. Per a això, s’hauran d’haver facilitat un mínim de tres referències per al certificat professional o cinc per a la resta de categories, de manera que l’ACP pugui fer les comprovacions oportunes.

2.2 Evaluación de la formación y de la experiencia:

Un cop acceptada la sol·licitud de certificació, s’avalua la documentació entregada per determinar si compleixes els requisits de certificació pel que fa a la formació genèrica, la formació específica, l’experiència exigida i referències presentades.

Existeix un llistat de cursos homologats que et permet reconèixer els requisits mínims de formació exigida per a la certificació i la categoria indicades.

En cas de necessitat d’aclariment o aportació de més documentació, l’ACP es posarà en contacte amb tu.

3.1 Examen:

Per tal d’obtenir el certificat, i una vegada superada l’avaluació documental, hauràs d’aprovar un examen test que consta de dues parts:

 • Test de professionalitat format per 15 preguntes. Es requereix un 80% de respostes correctes per superar aquesta part de l’examen.
 • Examen tècnic format per 50 preguntes de tipus test. Cal obtenir un resultat mínim d’un 60% de respostes correctes. Cada resposta contestada erròniament resta un 1/4 de punt.

A més, l’examen tindrà cinc preguntes addicionals, les respostes de les quals només es tindran en compte si alguna de les preguntes anteriors obligatòries es considerés nul·la en una revisió posterior.

Disposaràs de 90 minuts per a la realització d’ambdues parts de l’examen.

3.2 Entrevista:

Hauran d’assistir a una entrevista personal.

Les entrevistes consten de dos parts diferenciades:

 • Entrevista genèrica: es verifiquen les dades presentades juntament amb la sol·licitud de certificació.
 • Entrevista competencial: un cop el candidat hagi superat l’examen, es durà a terme l’entrevista. Aquesta entrevista estarà orientada a avaluar competències, així com a una verificació curricular.

Certificació:

Els certificats entren en vigor a partir de la data en què la Comissió de Certificació decideix atorgar-los i tenen un període de vigència definit que varia en funció del tipus de certificat. Un cop el termini del certificat expira, es pot renovar o sol·licitar un augment de categoria.

Una vegada obtinguda la certificació, podràs aparèixer en el llistat públic a la pàgina web de l’ACP, sempre que, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), ho autoritzis a l’ACP. Aquest llistat podrà ser consultat per qualsevol professional, empresa o Administració Pública que necessiti buscar personal certificat en algun dels perfils de l’ACP.

 Manteniment de certificats:

Quan hagis obtingut la certificació, hauràs d’assumir una sèrie d’obligacions anuals per al seu manteniment:

 • Actualització de coneixements: cursar un mínim d’hores anuals de formació continuada, que seran avaluades en el moment de renovar el certificat.
 • Actualització del teu currículum mitjançant l’eina informàtica pel que fa a la formació i experiència professional.
 • Complir amb el Codi Ètic i de Conducta, i notificar-ne qualsevol incompliment, tal com es detalla en el procediment “PC06 – Vigilància i Règim Sancionador”.

S’entén per renovació la sol·licitud d’un certificat ja obtingut per l’usuari un cop la validesa del mateix ha finalitzat; per tant, es tracta del mateix esquema de certificació (categoria i perfil). La renovació s’ha de sol·licitar abans de la data d’expiració del certificat.

Per renovar el certificat haurà de realitzar:

 • Sol·licitud: de renovació
 • Avaluació:
  • Formació: S’avaluarà la formació específica. L’interessat haurà de justificar un mínim del 50% de la formació específica requerida per a l’obtenció del certificat realitzada durant el període de validesa del certificat.
  • Experiència: L’interessat haurà de justificar un mínim del 50% d’experiència en el perfil requerit per a l’obtenció del certificat realitzada durant el període de validesa del certificat.
  • Examen: El candidat haurà de demostrar que es mantenen les competències pel que haurà d’incloure un examen per a l’avaluació de les seves competències, que permeti avaluar la continuïtat de la competència de la persona certificada.
  • Entrevista: Per a totes les Categories és requisit superar una entrevista. L’entrevista ha d’incloure avaluació de competències mitjançant supòsits pràctics i / o preguntes situacionals.
  • Referències: segons mostreig.

L’augment de categoria és l’obtenció d’un certificat de més categoria (per exemple, de categoria Advanced a Expert) per part de la persona ja certificada, fet que suposa un desenvolupament professional continuat.

El certificat podrà ser retirat en cas d’incompliment del Codi Ètic, reclamacions justificades i documentades sobre l’acompliment de les persones certificades, o qualsevol altra situació que segons el parer de l’ACP justifiqui aquesta decisió.