Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

La certificació de l’ACP permet als professionals del sector diferenciar-se en processos de selecció amb un aval que garanteix la seva experiència, professionalitat i especialització, i demostrar que mantenen actualitzats els seus coneixements i habilitats.

Per tot això, hi ha uns requisits per als diferents tipus de certificació professional ACP

Però, quines són les garanties que exigeix l’ACP als seus professionals certificats?

1
Primers passos

Per a totes les certificacions s’han de complir els prerequisits d’accés següents:

1. Registrar-se com a usuari.

2. Emplenar la sol·licitud de certificació, com també la formalització de diversos formularis l’adhesió al Codi Ètic i de Conducta de l’ACP.

3. Firma i enviament de la sol·licitud.

4. Enviament de la informació i la documentació sol·licitada a través de l’eina informàtica.

5. Pagament de taxes.

2
Verificació rigorosa

Per tal d’obtenir qualsevol de les certificacions de l’ACP és necessària la verificació d’una sèrie de requisits de formació i experiència, a més del compliment d’un nivell de competències que s’avaluen en cada perfil per diversos procediments (examen i entrevista):

· Verificació de la formació genèrica (titulació exigida) i formació específica.

· Verificació de l’experiència.

· Realització d’un examen tipus test que constata fonamentalment les competències assignades al perfil.

· Comprovació de referències.

· Entrevista personal.

3
El mètode  ACP

A l’ACP hem establert un total de 75 competències mesurables, repartides entre genèriques, de gestió i tècniques, per garantir un sistema exigent i imparcial que doni prestigi internacional als nostres professionals certificats.

Depenent de l’especialitat, sol·licitem que com a professional demostris disposar d’unes o altres competències.


7 competències genèriques:


· Treball en equip.

· Visió global del procés d’edificació.

· Negociació.

· Codi Ètic i de Conducta.

· Comunicació.

· Gestió de la informació i la documentació.

· Compromís amb la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat.


8 competències de gestió:


· Lideratge.

· Visió global estratègica.

· Gestió de recursos.

· Gestió de persones.

· Planificació i organització.

· Gestió de projectes.

· Gestió de la qualitat.

· Gestió de riscs.


60 competències tècniques englobades en els àmbits següents:


· Gestió de sòl, finques, fiscalitat i dret.

· Gestió financera.

· Inspecció, taxació, peritatge i auditoria externa.

· Concepció i disseny.

· Qualitat, seguretat i medi ambient.

· Seguiment de projecte, documentació (producció/execució).

· Aplicacions Informàtiques.

· Gestió de l’ús de l’edifici construït.

4
Requisits específics per a cada tipus de certificat

Per a cada tipus de certificat, els professionals han de complir una sèrie de criteris formatius i professionals propis (experiència, referències, mèrits).

Si vols conèixer els requisits per als diferents tipus de certificació professional ACP:

Consultor Tècnic en Edificació

Director d’Execució d’Obra

Auditor Energètic en Edificació

Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació

BIM Manager

Cap d’Obra (pròximament)